Mahlako takes us through today’s reading on Proverbs 31:10-31